vineri, 30 decembrie 2011

Casele de schimb valutar


Casele  de schimb valutar


            La intrebarea unui prieten “Ce imi trebuie pentru a deschide o casa  de schimb valutar ?” am pornit in cautari de informatii .
Baza legislativa este norma nr.4/2005 privind regimul valutar ,modificata prin norma BNR nr.13/2007 si norma BNR nr.8/2009 si in temeiul Legii 312/2004 .
             Pentru functionarea unei case de schimb valutar este necesara infiintarea unei societati comerciale in baza Legii 31/1990 ,republicata. Societatile comerciale astfel infiintate trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice si ca activitati secundare doar cele aflate in grupa CAEN  66-activitati auxiliare pentru intermedieri financiare,asigurari de asigurare si fonduri de pensii .
            Dupa inregistrarea societatii la Registrul Comertului urmeaza procesul de autorizare si de atribuire a codurilor statistice de catre BNR si autorizarea pentru efectuarea operatiunilor de schimb valutar .Scrisoarea pentru atribuire a codului statistic reprezinta autorizatia pentru activitatea de schimb valutar, activitate ce poate fi desfasurata la sediul firmei sau la punctele de lucru deschise .Pentru inceperea activitatii trebuiesc indeplinite cumulative conditiile :s-a primit autorizatia emisa de BNR,s-a atribuit codul statistic si s-a inscris codul  statistic pe stampila punctului de schimb valutar .Autorizatia se elibereaza pentru un numar nelimitat de operatiuni de schimb valutar si un numar nelimitat de puncte de schimb valutar .         
O alta conditie deloc de neglojat ,norma prevede in :
               Art. 13. - Atât la înfiinţare, cât şi pe parcursul desfăşurării activităţii de schimb valutar, disponibilităţile băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate ale entităţilor prevăzute la art. 1 lit. b) trebuie să fie în echivalent de minimum 75.000 EUR. La stabilirea nivelului disponibilităţilor băneşti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în ziua anterioară datei la care se face evaluarea.
            Aceasta suma va fi depusa in cont separat de contul curent al firmei si se poate folosi disponibilul doar in caz de crash financiar si cu documente justificative, cu conditia ca intrun termen stabilit suma sa fie reintregita .
   Art. 14. - Nu pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioşcuri, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinaţie de locuinţă.
   Art. 15. - Entităţile prevăzute la art. 1 şi 2 trebuie să aibă asigurată, pentru fiecare punct de schimb valutar, dotarea necesară derulării activităţii de schimb valutar. Prin dotare se înţelege următoarele:
   a) tehnică de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator, după caz) şi programe care să asigure emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb valutar), respectiv a buletinelor de schimb valutar, precum şi evidenţa operaţiunilor. În cazul entităţilor prevăzute la art. 2, tehnica de calcul şi programele vor asigura emiterea documentelor stabilite prin normele proprii;
   b) aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor.
Raspunsul la cererea pentru autorizare se primieste in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete .
   Art. 25. - Activitatea de schimb valutar a entităţilor prevăzute la art. 1 lit. b) poate fi întreruptă pentru o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice, cu condiţia comunicării la Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data întreruperii activităţii.
   Art. 26. - Încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar a entităţilor prevăzute la art. 1 şi 2, inclusiv a punctului/punctelor de schimb valutar, va fi comunicată în scris Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, în maximum 10 zile calendaristice de la data încetării activităţii, cu restituirea originalului autorizaţiei şi a scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, după caz.
Ca sanctiuni privind nerespectarea normelor BNR :
(2) Entităţile prevăzute la art. 1 lit. b), a căror autorizaţie a fost suspendată temporar, îşi pierd dreptul de a înfiinţa noi puncte de schimb valutar pe perioada următoarelor 6 luni de la data încetării perioadei de sancţionare dispuse de Banca Naţională a României.
   (3) În cazul retragerii autorizaţiei unei case de schimb valutar, acţionarii/asociaţii şi/sau administratorii acesteia îşi pierd dreptul de a înfiinţa sau de a participa la capitalul social ori de a conduce activitatea altei case de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.

      LISTA
documentelor necesare obţinerii autorizaţiei Băncii Naţionale a României

   D1 - certificatul constatator/extrasul din registrul societăţilor, emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de autorizare/notificare la Banca Naţională a României, conţinând cel puţin informaţii privind obiectul de activitate (cu precizarea coduluiCAEN), capitalul social, identitatea acţionarilor/asociaţilor societăţii comerciale;
   D2 - copia legalizată/certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;
   D3 - dovada posesiei spaţiului de lucru destinat schimbului valutar, cu acces public direct şi adresă identificabilă. Se consideră în posesia casei de schimb valutar acele spaţii dobândite cu acte legale şi pentru care s-au efectuat înregistrările şi s-au obţinut toate avizele, potrivit prevederilor legale aplicabile, inclusiv acordul proprietarului pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar, în situaţia în care contractul prin care s-a dobândit posesia spaţiului nu este încheiat direct cu proprietarul acestuia;
   D4 - dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau valută cotată. La momentul autorizării dovada se va face printr-un extras de cont eliberat în data depunerii documentaţiei de autorizare la Banca Naţională a României;
   D5 - certificatele de cazier judiciar ale personalului de conducere şi ale celui angajat în activitatea de schimb valutar, care nu trebuie să conţină menţiuni referitoare la condamnări penale pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;
D6-
   D7 - declaraţia pe propria răspundere, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relaţia cu Banca Naţională a României, din care să rezulte că sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice. Modelul declaraţiei este prezentat în anexa nr. 2;
   D8 - orice alte documente solicitate de Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare, dacă este cazul;
   D9 - documentaţia tehnică a aparatului automat de schimb valutar;
   D10 - contractul încheiat de entitate cu o instituţie de credit autorizată să funcţioneze în România, care este agent al unei entităţi emitente de cecuri de călătorie sau este emitentă de cecuri de călătorie;
   D11 - normele şi procedurile interne de lucru privind derularea operaţiunilor de depozitare, vânzare-cumpărare şi decontare a cecurilor de călătorie;
   D12 - declaraţia pe propria răspundere a administratorilor entităţii, referitoare la faptul că dispun de mijloacele şi tehnicile necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă a operaţiunilor cu cecuri de călătorie;
            Pe langa aceste proceduri ,pentru o casa de schimb valutar este necesar un contract de prestari servicii cu o firma de paza si protectie,monitorizare si interventie in caz de nevoie , instalare de camere video,sistem de alarma,buton de panica,  binenteles  un seif  si biroul cu geam si pereti antiglont .

2 comentarii:

  1. Stimata doamana, acum cand norma 4/2005 e abrogata ce trebuie facut daca vrei sa deschizi o casa de schimb valutar?

    RăspundețiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Baza legislativa pentru casele de schimb a fost modificata prin norme BNR in 2007 si 2009 si pasii ce trebuies urmati sunt descrisi mai sus.Infiintarea unui SRL cu obiect unic de activitate, depunerea sumei minime pentru avizul BNR, spatiul adecvat acestei activitati...

      Ștergere